csendőrség A közbiztonsági szolgálat teljesítésére rendelt őrtest. - A csendőrséget Magyarországon 1881-ben szervezték meg, három év alatt, működést 1884. január elsején kezdte meg 100 tiszt és 5000 fős legénységi állomány. Személyi állományát a honvédségből válogatták, a csendőr egyenruhák is a honvédségi mintáját követték. A keménykalap a köz-szolgálatiságra utalt, a jobboldalán rögzített kakas faroktoll csokor pedig a csendőrség általános európai jelképe . A kakas, mint az éberség és őrködés szimbóluma (Francia hagyományok, napóleoni ötlet.).

http://www.csendor.com/kepek/egyenruha/bigimages/Zubbony%20ormester.%20sargent.jpgA csendőrség feladata a személy és vagyonbiztonság óvása, béke és közrend helyreállítása, fenntartása. Közcsend- és rend biztosítása érdekében a közigazgatási hatóságok rendelkezésére áll. Csendőri segédletet ügyészség, bíróság, börtönök vehettek igénybe. Ma nem hat különösnek, de a csendőrség egyik lényege a jogegyenlőség fenntartása és biztosítása volt minden nemű, rendű és rangú személlyel szemben. Ombuccmann híján az erre való hivatkozás nélkül pl bárki köteles volt a csendőr leugatása, sógorok rájahívása, lökdösődés (lábfejre lépve szidodanyámozós hanyattlökési kisérlet) és lekurvannyázása, családja kiirtással való fenyegetése nélkül engedelmeskedni felszólításának. Tekintetes és kegyelmes urak elvileg nem hivatkozhattak senkire semmire a jogszerű csendőri intézkedéssel szemben.

A csendőrség Magyarországon a katonai őrszolgálat szabályai szerint járt el. A törvényes megtorlás kifejezésére eljárását a csendőr a "A törvény nevében!" megszólítással kezdi. Felhívásának az utólagos panasz jogának fenntartásával minden állampolgár köteles volt engedelmeskedni.

A csendőrök katonai alakiságban, járőr-ben látták el feladatukat, legkevesebb párban.

csendőrpertu - >>Én ezentúl tegezlek téged, te meg továbbra is magázol

Elitalakulatnak számított , a kezdetekben 11000 fős állományt szerveztek. Egy csendőrre átlagosan 1500 lakos, 27 négyzetkilométeres szolgálati terület esett. A tiszteket a Ludovika Akadémián képezték, 40%-uk jogi végzettséggel is rendelkezett.

A XIX. század derekától az Aranykor (1880-1914) hajnaláig a közbiztonság, főleg vidéken, rossz volt. Az Alföld tele kisebb, névtelen betyárokkal. Vasút-és postarablások, fosztogatások, útonállás. Az Aranykor végére az ország 8 csendőrkerülete 52 szárnyra, ezek 127 szakaszra oszlottak 438 csendőrjárásban 1847 őrs (ebből lovas őrs 156) teljesített szolgálatot. 8 tartalék-szárny, 1 tisztikülönítmény 1 pót tiszti keret, 1 pótló-idomító osztály, 1 anyagragtár és egy csendőr-altisztképző állt rendelkezésre. A mai közbiztonsági bürökráciáról sejtelemmel rendelkezők számára izgalmas lehet a létszám rang szerinti felosztása (1910): Két tábornok vezetése alatt 10 ezredes, 9 őrnagy 67 százados, 74 főhadnagy 70 hadnagy 2 számvevőtiszt, 11 számvivő tiszt: 261 tisztre 10.251 fős legénység (ebből lovas szolgálatban 900, 896 lóval).

A csendőrség jogai/ eljárásiformái:

intés, figyelmeztetés, kikérdezés, házkutatás, személyi motozás, elővezetés, elfogás és fegyverhasználat.

A csendőrnek nem áll jogában a beismerést igérgetés, rábeszélés vagy csel útján kicsikarni, különösen és szigorúan TILOS erőszakot, kényszert használni, bántalmazni a gyanusítottat. Ezen vétségekben is haditörvénykezés alá tartozott a csendőrség. A házkutatás, személyi motozás és fegyverhasználat mai általános, alkotmányos alapú szabályai a [jobbikos] negyed-és félfasiszták közrendről való pathologikus éberlátomásos álmodozásait az illúziók szférájában tartják.

Fegyverhasználat a körülményekhez képest karddal vagy puskával történt. Karddal csak vágni vagy szúrni [tehát kardlapozni TILOS!] puskával csak lőni [tehát puskatussal agyba-főbe TILOS!] - itt is a katonai szolgálati szabályzat szellemében kellett eljárniuk tehát - a fegyverhasználat őrszolgálati körülményei szerint, vagyis mindenképpen a fegyverhasználat alapjául szolgáló cselekmény abbahagyására irányuló felszólítás utána, ha visszatartására más mód [kényszerítőintézkedés] nincsen. Levegőbe vagy célzás nélkül lőni tilos! (Ez a figyelmeztető lövés szabálya szempontjából érdekes kitétel.) Harcképtelenné tett (tehát földreszorított, mozgásképtelen, etc.) ellen fegyverhasználat TILOS!

A csendőrséget a II. világháború után testületileg háborús bűnössé nyilvánították, a főleg a háború alatt, a visszacsatolt és megszállt területeken, a tábori csendőrség keretei által elkövetett háborúsbűnök és a zsidóság elleni súlyos szolgálatiszabály és törvényszegés, emberiség elleni bűntettek miatt . A csendőrség állományából nem csak a fennálló (a zsidótörvényekkel együtt is!!) jog -és alkotmányos rend ellen vétettek, de saját tíízparancsolatuk több pontját megszegték -ezeket pirossal jelölöm:

1, Megemlékezzél arról, amivel Istennek tartozol.
2, Én vagyok a te hazád: [Nagy-] Magyarország.
3, Hűséged, becsületed, vitézséged nem eladó.
4, Légy erkölcsös, józan életű, engedelmes.
5, Tiszteld elöljáróidat, mint atyádat, szeresd bajtársaidat, mint tenmagadat.
6, Tanulj és tudj: a Tudás második fegyvered.
7, Védd a másét. A magadét ne pazarold.
8, Mögötted a törvény. Előtted is az legyen.
9, Igaztalanul ne vádolj, fegyvered ártatlant ne bántson.
10, A család szentély. Ha magadnak nincs: őrsödben, s a körül megtalálod.

A Vészkorszak-ban a csendőrség állománya duplájára hígult, legalább tizede politikailagmegfelelő stréber vagy törtető, sunyi nyalinger volt, akik a törvénnyel és néppel szembeni hűtlenségben, gyáván és becstelenül, magyarhoz méltatlanul, keresztényietlenül jártak el. Vagyis a csendőrség eleve kiírta magát a történelemből, ráadásul a győztesek is ezeket a motívumokat erősítették bele a politikaipropagandába, amivel a "történelemkönyv"-eket teleíratták. Mivel történelemtanáraink zöme is a lényegében szinte változatlan történelemkönyvekből tanít, és cseszett két oldal újat is tanulni diploma óta, ma lényegében ugyanúgy lehet (ill. kell) beszélni a Magy. Kir. Csendőrség békebeli (1939. előtti) tetteiről, mint húsz negyven vagy hatvan éve.

Az akció reakciót vát ki, vagyis nem lehet csodálkozni azon, hogy a történelem permanens elhazudozására hamis nosztalgiákból és legendákból szőtt félfasiszta, műveletlen tapló hőbörgés a mondolat. Mivel a mai agitprop a visszaaszocializmusbaakaródzókra gyúr rá, ezért is cukiságos az egykori csendőrséget a hóttifaszistákokokkal egybemosva ábrázolni, vagyis a jobbikosok csendőrnosztalgiázása 100ezer ember eszmei mozgósításával 6millióban kelt ellenérzetet. Húsz éve politikai cél is azt a hamis analógiát fenntartani, hogy ha nem mink rabolunk, nyúlunk le és fosztogatunk, szopassuk a népet, jakkó gyünnek a haóttifaszistákokok meg a hóttirencer vissza! Senkit nem zavar, hogy az utolsó gyorstalpalt ludovikástisztek is 86 évesek. Valamint azt sem, hogy egy igazi feßt u. schneidige ludovikástiszt értelmezésében a politikaimegfelelőség egyenlő volt a seggnyalással és LFS volt az ilyennek. (Bővebben a ezt ludovikás attitüdöt Ottlik Gézánál vagy Örley Istvánnál tanulmányozhatjuk.) A ludovikás tisztek többsége azért tudott a Rákosi Rendszer hadseregében is szolgálni, mert politikaisemlegessége folytán az igazolóbizottságok előtt ellenszélben is megfeleltek és még Rákosi törvénytelenségeivel sem lehetett eltávolítani őket, ahhoz az un "Ötvenhatos Fóradalom" provokációi, 200-300 tiszttársuk hőbörgése kellett ürügyül, meg a Kádár Eskü, amit exludovikásnak nem engedtek meg letenni akkor sem, ha nem vett részt semilyen ellenfóradalminak minősíthető eseményben vgy egy mukkot sem szólt az ellenfóradalom mellett. Gyűjteményemből: Ellenfóradalmi szerepe miatt nem tehett Kádár esküt az az exludovikás, Rákosi alatt kitüntetett tiszt, aki 1956. október 20-án, értesülve arról, hogy bizonyos lőszerraktárakba fegyvereket szállítatnak ki és a törvénytelen parancsnak jogszerűen ellenszegülő parancsnokokat lefogják, rendkívüli szabit vett ki és a nagymamája vidéki szőlőgunyhójában fagyoskodott mikulásig. Így a Kádár-féle hadsereg felhígult egy rakás dzsentroid, de cselédmentalitású (itt: úrhatnám), uborkafára felkapaszkodott alkoholista zsírtahó és műveletlen, gyorstalpalt tiszttel, sőt, a szochazás kitüntetés annyira pótolta az oskolákat, hogy nyolc általánossal a Kádár-féle MN-ben nyugdíj előtt fél évvel alhadnaggyá léptették elő az amúgy is az arcára törzszászlós-t.

Be is szopja a zistenatta nép a hamis analógiákat és nosztalgiát rendesen. Valamint én is kedvtelve muhaházván olvasom Rideg Sándor novelláit, a csendőrklisé börleszkfiguráival még akkor is, ha közben tudom, hogy Rideg az Ötvenes Évek elején a hadsereg agitációspropaganda tisztjeként századosi rangban bunkóbb volt hatpár csendőrcsizmánál, és majdnem olyan orcátlanul hazug stréber, mint egynémely figurája a hóttirencerből...

Ha nem Csurka László játsza a csendőrt, akkor, mint Mardel kutya a Flúgos furtam-ból, röhög...

Ha számarányokat tekintünk: tizedannyian állítanák vissza a hóttirencer-t, mint ahányan politikai hasznot húznak a hóttirestarujációjaó -val való riogatással. Persze megrendelhetünk a Szonda Ipsos-tól 516-os mintából készített célzatoslekérdezés, amiben a csendőrség intézményét visszaóhajtók arányát föl lehetne tornázni az aktuális agitprop számára ideális 20%-ra. A tótawériánus egyenletben 10=1-gyel, vagyis a 214 569 baromarcú, akik benyalják a szélsőjobbsi agitpropot, az egyenlő a 4.808.327 állampolgárral, aki elhiszik, hogy egy benzinespalack molotovkoktél, kosztól bűzlő lepukkadt nyolcnégyzetméteres sufni az bombagyár, a műanyagajtó tokján a benzin koromfoltja az pörkölődés, és hatvan baromarcú tudatlan és ostoba egyenruhafetisiszta seggfej beteg [pszichopata] masérozása az a hóttiréstarujácijaó. (Amúgy szálasi~, de jógyerekpropagandistának ez mindegy...)

A csendőrség iránti nosztalgia annak ellenére megmaradt, hogy az 1945. utáni politikai és agitációs propaganda a csendőrséget kizárólag horthyfasiszta gonosz állatokként, szalonnás pofájú, kockafejű vérnősző barmokként vagy ostoba burleszkfigurákként ábrázoltatta. Háttere ennek az a társadalmi irígység is, ami a csendőrség tagjait, az állami nyugdíjra várományos, extra ruházattal ellátott jó fizetésű , válogatott kevesek iránt támadt már a századelőn is. Ugyanilyen alapú frusztráltsággal tekintettek a vasutasokra és más közszolgákra is. A csendőrséget deklasszált dzsentroidokként állították be, és 1945. után az un "Demokratikus Rendőrség" a csendőrség befeketítésével jobb színben tűnhetett föl. Ma már azok is hetven évesek, akik az anyukájuk karjáról bbbé!-bábbííí -t mutogattak a furcsa tollaskalpagú bácsikra.

Saját gyűjtésem az alábbi anekdot (15 éves) :

Paraszt: Hejh, bezzeg a régi szépidőkben, a kocsma előtt a csendér kakastolla csak zizzent, odabe kussótak a legínyek, eltevődött szípen a bicska, haptákba vágta mindenki magát! A csendőrpofont mindenki reszkette!

MMSZ: Osztán bátyám! Tegnap is a Raóccsi kisonokája meg két haverja, hárman egy Simson[ segédmotorkerékpár]on, bukósisak nélkül maki részegen tépettek a főjuccán---

Paraszt: Na, oszt? Ha telik nekik rája. Megisznak egy kis söröt. Oszt?

MMSZ: Gyönne jaz a csendér, oszt megállítaná, a maga kisonokáját ezér'...

PARASZT (fellátva): Jazén kis onokám ne pofozza senki!

A cigánykérdés és a cigánybűnözés kitárgyalhatatlan és társadalmi vitára nem bocsátható problémáit A Kamarilla kerülő úton igyekszik megoldani. A cigányságot nem ismerő pihepuhatudatú ábrándosértelmisegg azt hiszi, hogy ha a szinesfébeszerzési vagy kurvafuttatási, kamatolási területivitákon összecsattanó 60-120 fős sógorságok közé cigány rendőröket küldenek, akkor azokat nem kínyeskedő magyarfasszopó gecikként hajcsák jel a résztvevők a kurvannyukba úgy, hogy az egymásnak kaszákkal-kapákkal okozott sérüléseket a cigány rendőrök jogtalan kézrátételeként látleleteztetik a csicskaorvossal. (Orvosnőt nem kell becsicskáztatni, neki elég egy csárdás pofont is.) Sőt, szükség esetén intenzív osztályon tartatják bent a nyolcnapon belül gyógyuló sérüléssel a csicskát, ha bírósági szakaszba kerülés fenyeget. (Nem csak Balogh Artúr kollégának van ám megfelelőjogi [sic! külön!]végzettsége, de a királycsávók is képeztetik magukat a börtönök repülőegyetemein jogból...) A cigányság nem tekintélyként és tisztelettel tekint a fölemelkedettre, hanem a kasztot elhagyó shudraként: [gyűjtésemből:]" Mija, kurvanyádat, asziszed, kivíteles vagy, hee?" Draskovics Tibor rendvédelmi miniszter pl a Kamarilla finanszírozásában készülő állandó kormánypropaganda műsorban (m1 Este) simán & mosolyogva szerelte le Mohácsi Viktória ócska és demagóg kirohanását. Kis vita alakult ki azon, hogy a félelemben élők száma arányaiban mekkora a cigányság és a magyarság között...

Egy halvaszületett beteg ötlet alapján a Kamarilla a rendőrséggel képeztet ki cigány fiatalokból rendőrvédelmi feladatokat is ellátó rendőrség-jellegű segéd-szervezetet. A kiképzésben résztvevő, a cigányságot sújtó pozitív diszkriminációnak és esélyegyenlőtlenségnek köszönhetően leérettségizett kiképzendő[ cigányt nem szabad buktatni ha akarja és végigjárja kevés hiányzással a sulit, akkor átnyomják az érettségin]un "romafiatalok" nemcsakhogy bunkó, tapló módon, alakiatlanul leugatják a kiképzésük felügyeletére rendelt rendőrkapitányokat is, de csendőrpertuban beszélnek velük (a kiképző továbbra is magázza őket). Ha a kiképző rendőrkapitány figyelmeztetné őket, hogy a kiképzésen annyira azért hawájjzani nem kéne és nem ártana az előadóra is figyelni vagy jegyzetelni, akkor magyarázkodás helyett az öntudatos romafiatal a roma érdekvédelem emblematikus személyeire becézően hitakozván utasítja rendre, hogy ő azoknak tartozik elszámolással, az aladárokoknak, illetve a jegyzetelésre való utasítás az rasszizmus. Ha lenne tényfeltáróújságírás Magyarországon, akkor pompás riporttémát adna ez a rendvédelmi ötlet. Mivel a rendőrség elvileg politikaifüggetlen, tehát ahogy Páva Zsolt pécsi polgármester nyakába lehet varni az EKF2010 elkúrását [lásd az indexes tálalást dátumok és pártkötődések nélkül, ami az alkalmi, tájékozatlan olvasóban azt az érzetet kelti, hogy azt a kevés pénzt is most kúrták el baromságokra s nem 2-3 éve..- szerk. kieg. ], úgy majd 2010. után új napjai virradnak Magyarországon a tényfeltáróújságírásnak és akkor az Élet és Irodalom -ban pompás riportot olvashatunk a fideszfasiszták rendőrségének romarendőrkiképzési programjáról (ügyesen kifelejtve a 2009-es indulódátumot...) , de addig kuss.

Az az üdvös számomra a jobbikosok csendőrséges ötletében, hogy egy igazi schneidige und fesst mélymagyar csendőr a magyarbűnözés olyan jelenségei ellen is fellépne, amik generálják, sőt, szimbiotikusan éltetik a cigánybűnözés néhány jelenségét. Ilyen pl az orgazdaság (óccsóholmik vásárlása cigányoktól, ill megrendelésre lopattatás, ellenséges dinnyetermesztő feődgyének legázoltatása, óccsó traktorkerék vagy autógumi szereztetés, zsende cigánylyányhús vásárlás-és szexuális célú fogyasztás etc.) vagy a kisebbség elleni izgatás olyan esetei, amiket az Acsar Gárgyulákok valósítanak meg. Kedvtelve szórakoznék azon, ahogy a békebeli csendőrség holtaiból feltámadván a szálasifasizta alakú Acsar Gárgyulákok madárfejű lajossait hazapicsázza... Nem hiszem, hogy egy igazi békebeli Horthy-csendőr esztetikai vitába bocsátkozna afelől, hogy szemre miben különböznek a zacsargárgyulákok a szálasifasiszta csürhétől... A zászlógyalázás már csak tetejezné a gárgyulákok elleni jogszerű fellépés indokoltságát.

A megoldás -szerintem- nem a csendőrség elnevezés bevezetése vagy a jogegyenlőtlenség további fenntartása lenne. A romarendőrképzési programban résztvevő romafiatalok reflexből abban a hitben élnek, hogy ez ugyanolyan fal felzárkóztatási bogrom, mint ami szokott lenni, egy kicsit résztvesznek, majd a pozitív diszkérminácijaó jegyében valahogy átmennek a vizsgán, lesz valami lóvé belőle, oszt tavasz. Az ötletelgetésekkel [brainstormingalapú elhazudozista álreformizáció] agyonsújtott országra nem kellene még újabb ötletcsapásokat mérni jobbrú-balrú, elég lenne a törvény betartása/betartatása, pl a [fő]kapitányok és [fő]ügyészek a vadászvacsorára véletlenül ódiszámra odatévedő fürdőruhás, tavalyelőttnyáron barnult, jórészt kiskorú lyánycsapatot ne a panzió szobáiban és folyosóin dugják orrbaszájba', hanem küldjék haza. Főrendőrök és főügyészek ne fogadjanak el szabadulóvacsorára meghívást. Ha hasraesnek reggel a bejárón egy nevükre íratott valamilyenótóban (gyűjtésemben bordó Lada Samara szerepel, 1993-ból, ma ódi vagy mercedeskocsi is megyen vagy golfkocsi) , akkor hivatalból indíttassanak nyomozást a korrumpálásukra tett kisérlet miatt, és akkor is, ha azt tapasztalják, hogy a halásztanyájukra vezető 2km-es utat aszfaltozták le valakik "tévedésből", különben tíz csík cigarettáért akármelyik börtönben eladó lehet a saruk. Ha minden így marad , nagyon nehéz lesz bármilyen rendőrségnek föllépnie, ha csendőrségnek is nevezik. Persze nagy szerepe van itt a nyalinger sajtómunkásságnak. Ha a kamatoló-kurvafuttató család megzsarolván és családját kiirtásával fenyegetvén annyira az őrületbe kerget egy adóst, hogy az eszement hülyeségében félholtra vereti magát borotvával a kezében (a saját fegyverét a jogtudós kamatoló dugja be a támadónak, hogy az előrekiterveltség mégjobban megálljon s mint fegyverestámadó, többet kaphasson), akkor ne a kuruc in fos -ra hagyják már az igazság megírását, hanem azért élősködik sajtómunkásságunk java (tehát a jógyerekújságírók) bujtatott közpénzeken, hogy írja mán meg azt, ami történt és ne hallgassa el 20 évvel a rencervátás hajnala hasadása után, így a késődélutánjába fordulóan, ha lehetne[-e-je...]...

Bezzegóperenciántúli területeken is van ma is csendőrség, Bezzeg Svájcban vagy az intézmény őshazájában, Bezzeg Franciaországban is, ahol bezzeg megyerendszer is van, és pl egy megyének tizszerannyi közigazgatási alkalmazottja, mint nálunk. Ide azonban Bezzeg Olaszország csendőrségéről copyrok:

Carabinieri a csendőrség elnevezése, szervezetileg részben a hadsereghez tartozó, de főleg rendészeti, jobbára a rendfenntartásra korlátozódó feladatokat ellátó rendőri egység. A testület szervezeti ügyekben a Védelmi Minisztériumnak (Ministro della Difesa), szolgálati és rendészeti ügyekben a Belügyminisztériumnak (Ministro dei Interiori) van alárendelve. Bűnügyi nyomozó jogköre korlátozott, a nyomozati jogköröket főleg a Polizia di Stato (Nemzeti Rendőrség) és a Guardia di Finanza (Pénzügyőrség) látja el, de a Carabinieri is rendelkezik speciális nyomozócsoportokkal. Az utóbbi években kiemelt szerep jutott a testületnek a maffia elleni harcban, de főleg a fegyveres összetűzésekben és a körözött személyek elfogásában vesz részt a csendőrség, az információgyűjtés és a bűnözői csoportok felderítése szintén főként a fent említett egyéb rendőri szervek hatáskörébe tartozik. Emellett a Carabinieri speciális tevékenységeket is ellát, például tagjaiból szerveződik a katonai rendőrség, illetve ők védik a közjogi méltóságokat és őrzik a kiemelt objektumokat.

Francia csendőr

A bejegyzés trackback címe:

https://dudenbuch.blog.hu/api/trackback/id/tr981158150

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: A Gárdás Niki balladája 2010.03.31. 20:24:45

Ezúttal kimarad a hétvégi anyagból a "valami közepesen érdektelen film ócska kritikájának a kritikája" jellegű bejegyzés. Ezúttal balladázunk egyet a hányatott sorsú emberekről meg a hiánypótlásról. "Sajnálattal közlöm veletek, mi nem Fi...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

dr. Wilbur Swain 2009.06.03. 16:41:22

egy MŰKÖDŐ rendőrség kellene

méhészborz · http://debi.blog.hu/ 2009.06.03. 16:41:33

Nemigazán értem, hogy miért nem mer senki hozzávakkantani.A csendőrség sok jó, és sok rossz dolgot jelentett (nem tapasztalat, csak a szüliemtől hallottam),de a rendőrség elhatalmasodó bénázását látva talán vmi ilyesmi kéne. Deviszont ki meri?

Circus 2009.06.04. 00:47:25

Nekem igazándiból az maradt meg, hogy egyik nagyapám az csendőr volt, a másik meg rendőr lett...
Amúgy országos nagy haverok lettek...

Eltiron72 · http://haragszom.blog.hu/ 2009.06.04. 16:34:14

Huh! Hosszú negyedóra volt végigolvasni, gondolom azért kevés a komment.
Szóval: 1. A Jobbik tényleg teli van fasisztoid arcokkal, de a "felsővezetőség" (ez elég szánalmasan hangzik, de ez van) viszont értelmes arcokból áll, akiknek esze ágában sincs a Szálasi-féle csendőrséget rehabilitálni.2 Anyám 1940-ben született, de a csendőrség szóra ő is atavisztikusan összerezzent, és azóta ódzkodik a jobbiktól- ergo nem a cél a probléma (egy új alapokon álló rendvédelmi szerv létrehozása), hanem a terminológia. 3. a cigány rendőrök ilyetén való képzése és "integrálása" (muhaha) nyilvánvalóan egy újabb irreális ökörség, aka. látszatintézkedés. 4. Azt pedig, hogy a jelenlegi cigány vs. Gárda (amit a Jobbik nyilván álmaikban eljövő csendőrségük magjának tart) feszültség fenntartása kinek kedvező, egy álmából felriasztott 12 éves kisgyereknek is totál egyértelmű. Ezek az első észrevételeim; hosszú poszthoz hosszú komment.

magyar-magyar szótár 2009.06.05. 05:10:09

@dr. Wilbur Swain: @méhészborz:

Van ez az index-alapú mindentlefikaizmus, most pl azEU-választásokkal kapcsolatban működtetik, mindenpártszar, a zösszespólitikkus csak hazudozik stb, pártprogram=fasság . Valami ilyesmi sújtja a rendőrséget is.
Működő rendőrség kellene. Ehhez pl az, hogy ne legyenek kivételes állampolgárok, akik gépjármű ellenőrzéskor kilépnek és a rendőr fejére hip-hopp stílusban mutogatnak. Ne lehessen kivont telefonra a rendőrre rontani, híjjom a zombucmant Pl azért, mert valaki "romaszármazású" még jogosítvánnyal vezessen, e nélkül ne. Ha bezzegamerikázunk meg bezzegóperenciázunk, akkor eben és ilyesmikben is.

Már eredmény az is, hogy amióta Bencze a főkapitány, a kormányzat, a Kamarilla és a Meh nem tudja a rendőrséget olyan könnyen provokációkra használni, nem ismétlődhet meg 2006. okt. 23, amikoris a kormány a rendőrséget politikai provokációra használta (este nyugtot hagytak az alkoholista hajléktalanoknak, zoknibombagyárosoknak, reggel meg addig provokálták őket, amíg a csürheizmus ki nem tört.
Ezt a motívumot a jógyerekek sem birizgálják, hogy és hogyan intett be ezügyben a rendőrség unalmast... Kisebb szivességeket még tesz (idén március)

El a kezekkel a rendőrségtől -nem kell ide "csendőrség".

Olyan ez a rendőrségbaszogatás, muint a BKV baszogatás. A BKV azért szar, mert a Főváros és a vállalati menedzsment pénzeket vont el ill lopott és sikkasztott, hűtlenkezelés, ill a leendő vevő privatizációs helyzetbe hozása (vö. MÁV // ÖBB) Az indexalapú fikaizmus viszont alulról kezdi el baszogatni a BKV-t olyan kontextust teremtve, miha nem a vezetés (város és BKV) hibája, hanem afféle patyolat-gelka dógozói hibákbúúú kifiolyólagos lenne csak. Minha a dógozók retkelnék a BKV-t, mintha bármelymás dolgozó, beleértve a sajtómunkást, nem olyan ganaj módon dolgozna, mint KEVÉS buszsofőr. Teszemazt a Heti Hetes fele gárdája olyan színvonalon dolgozik, mint 30-40 buszsofőr Pesten: szarul.
Na. És a rendőrséggel ugyanez. A sajtónak nem a bűnöző klán jogosítvány nélkül autózgató, a rendőrökkel provokatív módon viselkedő, hazudozó 8először egyedül volt az autóban és lázmérőért ment, utólag már a kislány is az autóban volt és 40 fokos lázzal, ugyebár) Ilyenkor sem a romajelleget kéne domboréjjtania a sajtónak, hanem azt, hogyy egyesek még azt is megtehetik, hogy a családot rájahíjják az intézkedő rendőrökre.

Le a diszkriminációval - a pozitívval is. És akkor a negyedfasisztáknak nincsen mire demagogizálniuk...

magyar-magyar szótár 2009.06.05. 05:22:54

@Eltiron72: Nálam a komment része az egésznek, az is előfordul, hogy önkényesen bemásolom -forrás jelöléssel- a kommentet a főszövegbe.

A főszövegből kihagytam, de az egyik jobbikos hajjakendnek olyan rendpárti haverja van, aki a vagyona felét okirathamisítás, stb, és sima lopás útján szerezte. Lényegében beteges tolvaj az egész családja, apja-anyja.

A fsizmus, de inkább a nácizmus lényege ez, hogy "valójában értelmes emberek, akik nagy igazságokat mondanak ki" A nácizmus: sok-sok igazságból összehazudott nagy fertelem. Részeiben sok-sok igazság van.. elhallgatott EGÉSZ
Nagyon egyszerűen a zsidókérdéssel szemléltethető: VALÓBAN nagyobb volt az értelmiségiek között a zsidók aránya DE a pogromokban pont a paraszt és katona, az erős, aki szembefordult, maradt ott holtan vagy a paraszt aszimilálódott. Az állandóan költözködésre kényszerített, (csak bérelt házban lakhattak...) zsidóságnak olyan munkákra, hivatásokra kellett készülnie, amik "betyárbútora" felkapható és arrébbvihető háton. Az értelmiségi "műhelye" a fejében van, max pár kiló könyv szükséges... Éppen a zsidóellenesség szelektálta azokat a vélt rossz tulajdonságokat, amiket a nácik "elfogulatlanul" kritizáltak.

A jobbik megérne egy elemzést, igen sok az olyan vállalkozó pl, akinek az elmúlt 7 évben rogyott meg az üzlete. Primitív, csak annyit lát, hogy 1998-2002 közt nem baszogatták és boldogul, most pedig spekuláns tolvajok állnak ki orcátzlanul, offshoreizálók baszogatnak piti alkalmi adócsalókat, olyan ostorozza az adómorált, aki milliárdos nagyságrendekben adómegkerülő vagy olyan, akinek egész "üzletembersége" nem más, mint csalás és adómegkerülés. Ezek az emberek elvesztették józan itélőképességüket, nammmammarország matricát ragaszgálnak a kocsijukra, hogy a komcsi szomszédjuk kapjon agyérgőőcsött tűlle. olitikai cél is volt, kommunikációscél, egy rakás embert félőrülté téve belepasszírozni a jobbikba. Sokakat eszelőssé tett a politika és simán tettenérheető, pont az indexista mindentlefikaizmus -ban, hogy ez kommunikációs cél is volt, főleg 2004 óta.

Tokfalvi 2009.06.05. 09:23:24

Apró megjegyzés: Kőszeg szokta mondani, hogy fenét szűnt meg a csendőrség. A rendőrség: helyhatósági rendfenntartó testület. A mai magyar rendőrség viszont a katonai rendfokozataival és országos szervezetével a csendőrség közvetlen utóda.

(Csak soha nem volt rá pénz, és újabban csak az az ügyvéd/ombucman/jogvédő nem törli bele a lábát, aki nem akarja.)

ibusibus · http://stirlitzblog.blogspot.com 2009.06.05. 10:30:25

@Eltiron72: mi olvasni járunk ide, ezért általában nem okoz gondot hosszabb szöveg befogadása sem.. a zanzásított, egydimenziós, vagy teljesen dimenziótlan, um. "álmából felvert óvodás" kliséket ne ezen a blogon keresd. a probléma éppen ott bujkál, h az óvodás ezt még benyeli, de egy 18at betöltött, érettségizett embernek már nem kéne - legalább is az minősíti az intézményt, ahol érettségit kapott, meg magát az érettségit is..

méhészborz · http://debi.blog.hu/ 2009.06.05. 17:03:31

@magyar-magyar szótár: Értemén,értem...
Demijafranc az a komunikációs cél?
Kiakar pl engem komunikácijóilag eltalálni?