Hazája ház, barátja az erős,
hitvány rokonja az ki ismerős,
határa kertfal, tyúkól, pincegátor,

de a boldogtalan tanyája sátor,
zászlója felleg, ő, csak ő a bátor
s a jó, csak a boldogtalan a hős.

/Kosztolányi Dezső: Számadás /

filemileország

-e lángoktól ölelt, kis.

Jogrendszerének alapja az akárhováütök, nekemfütyülizmus.

Ősi népszokásainak megfelelően innen is egy kicsi, meg onnan is. Ha akarom, félig precedensjog, tartós jogegyenlőtlenségben.

A precedensjog anglo-saxo, az viszont, hogy a hálón csak a kishalak akadnak föl, ruszisztikus. Ezutóbbit úgy kell érteni, hogypl az agitációs és propagandaosztály tokkal-s vonóval (komplexmarketing sajtóvisszhanggal) megtervezi a Csillagszóró hadművelet-et, tízezer kiskereskedőt összesen egymillárd Ft-ra büntetnek (filemileország másik, nemhivatalos pénzneme az euro: Bizonyos Körök hosszútávon érdekeltek a kettős valutarendszer megmaradásában ). Tízezer kiskereskedőt egymilliárd Ft-ra büntetnek olyasmi holmik árusításáért, amiket 4-5-6 nagykereskedő többmilliárdos haszonnal csempészett be. Míg a zistenattanép a kommunikációsmogyorók csörgését emitten figyeli és tapsol, a diókat amonnan tonnaszám csendben lehet kikapni.

Minden út az első lépéssel kezdődik. Altaj-on túli jómondás ez –Filemileország jogi törzsöke is altaj mongoloid. Szerzésalapú. A vezető nagycsaládnak van igaza, a legtöbb lóvét ők veszik le. Aztán kapnak még a csatlós nagycsaládok. Ezek összessége a vezető törzs és így tovább. Szállásaik is eképpen, tehát A Nagy Törzs Szállása modern, kényelmi berendezésekkel, lényegében a településfejléesztésekre szánt pénz A Központi Szállásra megyen, ott korszerű fajárdák, fákból rótt szédszedhető szilárd épületek. Míg a cselédnépek szerte kint a pusztában sátrozának, a szórványban. Cselédmentalitás: Legyen az elosztás egyenlő, senkinek ne legyen több a másikénál. Ha már valakinek egy diplomatatáskára vagy mongolbűrkabátra telik, zsírjáig elirígyelli rúlla a másik. Szomszédirígységes pörpatvarizmus -ez is filemileország.

A lázadó cselédnépségnek (még a móres megtanítása előtt) ki is nyilatkozza a nagykán szószólóival, hogy mely természetes is a centralizmus, hiszen a horda GDP-jébe legtöbbet A Központi Nagy Hural pakolja bele. Ottan lakoznak a legkazdagabb urak, a legtöbb jószágokval, marhákval kincsekkel, fölösen paripákval -a szolga cselédnépeknek adják ki tartásra jóformán.

Mindennek alapja a szer. Tehát a jognak is. Szép szavai vagynak filemileország nemzetségeinek és népének a szerzésre. Szer a terület. A birtok. A jószágok. Szerét ejtik. Nagyobb nemzetség fője kisebb nemzetséget szerzésében meghagyá. Az értetlen aljanépnek, cselédségnek [cseléd=család], de nem csak vérszerinti, ma már csak a cigányság mondja családnak a gyermekét és még a messze pusztai szórványmagyar, az médejákoktól romlatlanúl őseleven nyelven beszíleő).

Filemileországban az írástudónak mindig is különös becsülete van. Ha írni nem is, de a nyers intelligencia néha a számlálásban mutatkozik meg, tehát jó számtartó lészen, mint dicső magyar értelmiségünk eleje Szegény Jó Beteges Öreg Martonfalvy Imre deák, aki elaggván, betegágyán kétíves árkusokon hagyá meg, őnéki a nagy [Török Bálint s özvegye s fiai] család mivel tartozik.

Apropos A nagy család –Kosztolányi Dezsőnek mesternovellája a magyarban lakozó ősi kevély szittyaságos NAGY-ot mondásról.

Fenn az ernyő –nincsen kas. E képben a szekér puszta vázán ülnek Pató Pálék: de az ernyő, ami nemesek szekereit különbözteti el, bűrbűl valóan, felcsapva. Értve ezalatt, hogy pl filemileországban a gépkocsivásárlásokat a túl s alulvásárlás jellemzi. Vagy a pénztárcájukhoz mérten túldrága, túl nagy autót vásárolnak az emberek, vagy pedig alulvásárolnak, különösen a magánzók. Földbirtokosok (volt téeszvezetők szegmense) kedvelt autója volt tizenöt esztendőkkel ezelőtt a négyütemű (1,3-as VW-motormású) Wartburg. Ma már Suzuki Ignis-ben kénytelenkednek. Hogy jön ez a jogrendszerhez? Egyszerűen…

Filemileország jogipraxisa a legegyszerűbb: Az akárhováütök, nekemfütyülizmus. Mivel a későfeudális állam adópersecutio-ja simán ismer olyat, mint vélelmezett jövedelem, a pórra, parasztra persze, az uralkodóosztály úgy menti, offshore-izálja spekulál a vagyonával, ahogy akar, pl offshore-cégekre nem vetnek ki vélelmezett jövedelem alapján olyan válságban sem adót, amit nyilvánvalóan a hazaivaluta elleni spekuláció is gerjeszt -és hazai spekulánsok tehát... Viszont a földbirtokos a szegénysége tettetésével (tahóságos, azaz zsírosnyakú vadász-zeke, jóccsóautó, vedlővakolatú udvarház, az elprivatizált téesztanya cuccjialista állapotokban tartása..) próbál meglapulni. Városi magánzó: pl az autónepper többtízmillós vagyonú díszpédánya nyugdíjas villamosvezetőnek vagy vállalatiportásnak álcázza magát öltözékében, surdakalap, GRANVISUS-szemüveg [keret 1977-ből], zöld műszálas kardigán, alatta rézcippzáras mackófelső, alatta hétszám le nem vetett kockás flanelling, mackkógatya, a szárára húzott nejlonzokni s MN-tiszti cipő. Autókupeckedésen szerzett vagyonából a Balcsinál [zsírparaszt tasplótirpáknevén Balaton] nyaralókat vásárol s azokat Zimmer Frei, kiadja. mindenki Fricibácsija, akivel már 1981-ben lehetett intéztetni soronkívüliautót a MERKUR-nál...

Arany János két mélymagyar parabolát állított. A másik A nagyidai cigányok, amiben a magyar negyvennyolcasok pártoskodását ábrázolja.

Minden út az első lépéssel kezdődik. A magyar írottjog alapját egy közokirathamisításon meggazdagodott szegény nemes deák, Werbőczy Esvány veté meg. Mondhatnánk őtet egyébként a modern politikaigyakorlat atyjának is, hiszen azok a szcénikus jelenetek, amik az 1526-os Hatvani Országgyűlését jellemezték megfigyelhetőek mai politikaiéletünkben. Báthory Esvány maga-tartása: miközben a bocskorosnemesség leitatásával, furmánykodásokkal, pártütéssel -és nemmellesleg végülis Werbőczy szándoka szerint, aki színlegi „ellenfele” volt!- nádorrá emeltette magát, majd szemében könyvekkel csavargatá mellyén az boglárokat s gombokat, ríva, mely méltatlan is ő erre a tisztességre, és a habla és babla, a könyökünkön gyön mára már ki, agyvérzsírtolulsát kapunk a nép előtt ríjjó poplitikustól, elragadtatjuk magunkat politikusaink imígyen orczátlanságain és akkor majd a míveltetett [=baszott egy jópofa]deákságunk Hamvas Béla életművét, mint pais-ot rázva jól lealföldimentalitásoz meg lecselédmoráloz bennünket, hogy szégyeljük magunkat azt feltételezni jóurainkról, hogy kisujjukkal nyálukból ígéznek könyveket az szemeik szegleteibe. [könyv= könny régiesen]

Eme Werbőczy Esvány már az első jelentős nemzetgazdasági érdekütközésben is nagy kavaró kalán vóltan. Viadalozás a kazdagságon s elosztásokon - amit aztán később ideológiai okok mián elhazudtak a szegény cselédnépek lázadásának. Első crux-ságunk, a Székely Gyürgy, azkit Dósa néven is emlegetének, attac-ja vóltan ez az elosztási vitákban. Az Parasztnyaló Varnyújass Matyi, ki aztán Werbőczy egyes jogi glosszáiban bizonyos Máté gyiák képében bukkan fel, de a Lúdas Matyiban egyenesen, ez a Mátyás, aki, ha nem talált háborút, hát csinált, annyit kedvezett a pórságnak [nem szegény, de nem nemes paraszti réteg, pl az öreg Zapolje, Janko Zapolje atyja is ilyen felkapaszkodott prasztóje vala…] , hogy a XVI. század elejére, az altajoid ősi nomádanarchiában, amit feudalis-nak szépítenének történelmet jedző deákjaink az évszázadokban, tehát az 1500-as évek elejére oly-annyira elszemtelenedék az pórság, hogy fölös termékei, terményei piaci árát maga szabta volna meg. Holott a jog szerént (ismétlem, a jog, a jog, a jog szerint!!!) a nemes úrnak volt jussa [!] meghatározni a piaci árakat, a pórság közvetlenül nem értékesíthette fölösségeit [feleslegjét], hanem az úr garasokkal kifizette s tallérokon adatta el a várasokon és a marzsot meg szépen erszényébe vágta. Azt nevezik tehát alföldimentalitásnak, hogy a hülye zsírparaszttya lázad a tanultak jogrendszere ellen és magának akarja a közvetítői jutalékot a bunkaja. Ahelyett, hogy a ravasz diáktúl hagyná magát bolondéjtani.

A kőleves mese korai deákságunk enndícsérete: A sunyi [alföldimentalitású] paraszt nem akarja a zsírzó t adni, de majd a [jó kommunikációs készségbe művelt] deák kiígézi belőle a kűlevessel, oszt a kíváncsi bunkaja csak megadja, amit kér.
(Régi baja diákságunknak, nem csak a felkapaszkodottság, hogy néhány év stúdium után ippeg az elsőgenerációs felejti el, gyermekcseként a tanyán a konyhaajtómögött hugyált még a feketevederbe, hanem, miközben a folklórért, népköltészetért oda van, Palya Bea mézes ajkacsát lefalatolná a drága pofijárúl Kapolcson, elfelejti, hogy a míveletlenség és oskolázatlanság heánya még nem az intelligencia hiánya: ha valaki szavakkal még nem, tudja magát kifejezni is, nem biztos, hogy hagyja ígéztetni elméjét holmi fundarókás szófosásokon...)

Az elosztási és ármegállapítási viták egyikági okai voltak a Székely Gyürgy vezette parasztlázadásnak. A másik pedig –és ebben volt a Werbőczy uramnak szerepe- az, hogy a pórság jelentős ugar, sőt, szűz, soha fel nem tört pogonyokat, csalitokat vett művelésbe. A nemesség szépen megvárta, míg ezek a földek termőre válnak, s akkor a külön ezzel foglalkozó deákság segítségével királyi adománylevelelekt vásároltak…

Filemileországban bárki, akármilyen papírt vásárolhat, a valódiság fokát az összeg határozza meg, ma a legtöbbet az olyan papírért kell fizetni, aminek létét a számítógépes nyilvántartásban is rögzítik

A pórság már csak ilyen, előbb-utóbb agyvérzsírja feltolul s a guta környékezi meg. (Népünk Nagy Tanítóinak, jelenkorunk blogoszferiális deákságának gyakorlat: Vidéki pusztaságokat, erdőket járván vagy szórakozás mián, fogjanak egy nagyobb ágat s mintha ásóbot vóna, döföljék a talajt. A jó laza erdei talajt, lényegében avarszőnyeget. Majd, amikor öt perc után görcs is áll a derekukba, meg levegőt se kapnak, akkor képzeljék el ezt a cselekménysort látástól [reggel 4] vakulásig [este 8], kemény alfeődi réttalajon. Évszámra… A lé határozza meg a tudatot, pl ami testimunkában az ember hátáról patakzik segge partjai alá.. ahogy nagyanyáink mondák kenyérdagasztáskor: Ha megcsurran az ereszet [szemöldökeikről csepeg a verejték…].

Alighanem Székely Gyürgy seregében egynémely pór deákká lett fia is tevékenykedhetett, mert igen igyekezének seregöknek jogcímet is szerezni, így lettek névlegesen az therewk [terek, török] ellen vonuló kreutzer-ok nímetesen, crux deákosan a kereszt, tahát a magyar nemszenvedhetvén a másvalhangzótolúlásokat, kurucok. Kaszákval, s más vasból való, tehát a korban igen drága szerszámokval vóltanak felfegyverkezve ezek a crux-ok. Tehát nem az agraro-proletariatus azkiknek későbbeni deákságunk elhazudá őket.

Lehet, hogy voltak ősi-ősi szerzettjogú nemesek is a pórságot leverő nemzetes-nemes seregekben. De hogy a két főfigura, ma mondanánk, felkapaszkodott, jóformán elsőgenerációs volt, Werbőczy és a magyarasítván Szapolyai [Zapolje] , az biztos. Werbőczy, nemheába nyersparaszti őselmével megáldva, tehát a pártütésen, cselvetésen, orozáson és szerzéseken megpihenvén A Magyar Jog Hármas Könyvét állította össze. Magyarmód persze [Vrbcky-ak fia volt!]: innen is egy kicsit, onnan is egy kicsit. Mint jurátus deákra, csak ragadt rá valami a koszon kívül is a római jog juhbűr árkussairúl. Aholt pedig nem tudta a mélymagyar vérvalósághoz meg elsősorban osztályéredekeihez igazítani, oda jogiglosszákat fogalmazott vagy kitalált valamit. A Tripartium-ot aztán még hamarabb fordították deákról magyar nyelvre, mint Károli uramék a Bibliát.

Jöttek-mentek a századok s idegen katonaságok ezerei tucatjával – a magyar jogrendszer azonban maradt a Tripartium fundamentomán. Sőtis a magyar törvényhozást ma is Országyűlésnek nevezik. Holott Parlamenti demokrácia lenne. Azonban az országgyűlése nemegyenlő parlament. Különösen nem a magyar országgyűlése. Az magyariak pártjai meg is tesznek mindent, hogy továbbra sem törvényhozás follyék az egyébként megépülése utáni évtizedeiben Cukortortá-nak nevezett épületben.

Sőtis, a minap jelentette be a legfőbbvezető, hogy jogban kívánják rögzíteni a gyakorlatot, miszerint a pártok vásárolnak maguknak követeket „a népből”. Perse a pórságnak coki a követekhez, a megválasztásuk játékában résztvehetnek azáltal, hogy a pártokra szavaznak. (A politikaianalfabéta magyar el se olvassa, ki név áll a párt jelképe mellett, csak X meg + melléje… s azután, mint a legutóbbi „önkormányzati” választásokon, hetfű reggel igen csudálkozik, hogy a párt ismert embere, aki gyáva volt a párt totemjével jelölni magát, nem lett képviselő, debezzeg a bótos, aki korteskedésen vette magának a jelölti jogot, lopcsalista rablóbitang, béjutott..)

Olyan ember, aki 1990, sőt, 1980 előtt nagykorú volt, tehát tanult politikát, sőt, rendszeres politikai fejtágítókon vett részt, talán csudálkozik, hogy deákságunkból senki nem szólal föl a lényegében a parlamentáris demokrácia minapi nyilt orcáncsapásán. Hogy ezentúl majd szentesítik azt a gyakorlatot, hogy a lefizetett, maimagyarul kilóra megvett képviselők a pártok előmunkásai [frakcióvezetés] intése szerént szavaznak az arrase tudják, mire. Fizikaiképtelenség is azt a tenger szöveget csak gyorsolvasásban átalagossan elolvasni. De csak hagyjuk is a politikát filemileországban. A bűzlő Fej-nek filemileországban mindig is A Hal lábszaga az alföldimentalitású.

Vagyis az immár szinte évtizede húzódó GLOBEX-pörben van egy érdekes elem, ami nem is kapott sajtónyilvánosságot ámde filemileország jogrendszerére jogiglossza zanzája is lehetne. Történt pedig, bármilyen hihetetlen, hogy a GLOBEX valódi, fizikailaglétező épületeket is emelt. Léteznek ezek az épületek, használják őket, sőt, már amortizálódnak is. A GLOBEX-per vádlottjai azonban a pörkonglomerátban egy rész-pört megnyertek azáltal, hogy az építőanyagot szállító cég nem tudta igazolni kellőképpen azt, hogy a GLOBEX által kifizetetlen számlákon szerepelő, az épületekbe egyébként minden gond nélkül beépített anyagot a kárvallott építőanyagnagykereskedő cég le is szállította. A kárvallott cég jogászai kigyűjtötték a szállítólevelek tengerét. Ez azonban a GLOBEX jogászai szerint semmit nem bizonyít. Némely szállítóleveleken az építésvezető vagy valaki más aláíráskufirca igazolta csupán az átvételt. De ha volt is pecsét, a kézjegy olvashatatlan. Tehát a GLOBEX jogászai azzal érveltek, hogy bárki is aláfirkanthatta a szállítóleveleket… Filemileországban pört lehet nyerni ilyesmivel -viszont az adóügyi persecutio simán adóztatja a fuvarozót azon szállítólevelek alapján, amik meg a "jog szerint" nem szállítólevelek.

Végül filemileország jogrendszerére legkedvesebb példám. Van nekem két cigány jókomám, mindketten cocpoltozók voltak. Ismételjük: Csak a kishalak akadnak a hálóra. Miközben derék tényfeltró és megmondóújságíróink máig tökhülyék a cocpolt mibenléte felől (ami egyébként a minap szociálpoltikiai támogatás építkezésekre –hosszúnevén híroldalakra került) aközben hat-hét éve már rendes, végrehajtandó börtönbüntetésre ítélik a cocpoltozás kishalait. Rendesen a nagyhalak „dobják föl” a kishalakat, a vagányság ugyanis mesebeli fogalom, a bűn világa is kétosztatú, vagy vamzer, vagy paraszt, harmadik lehetőség a mesékben van.
Esetleg Kaiser Ede nevezhető vagánynak, mert őbelőle még a tévériporter sem volt képes vamzerdumát kicsikarni, Kaiser kerekperec, igazi vagány módjára megmondta, hogy reménybeli szabadulása után ott folytatja, ahol abbahagyta: vállalkozó lesz. No, de egy fecske nem nyit strandszezont.
Tehát az én két cigány komám cocpoltozott. Méghozzá a leggyérebb szinten: Valóban álló házakat építettek, kb annyi pénzt tettek el cocpoltonként, amennyit akármelyik magyar építési vállalkozó a kulcsrakészátadásos katgóriában simán levesz úgy, hogy a megrendelő, ha könyvvizsgálócég tulajdonosa is, föl se figyel a csalásra. Mitmondjak, egyik komám a kettőből olyan bélyegzőket rakott össze, amin a Kossuth utca hosszú ú-val és egy s-sel való volt. A Damjanich csével, ezt nem is mondom, még szerencse, hogy a Dessewffy utcának már neki sem kisérletezett.

Mindkét cigány komám egységesen négy-és fél négy és fél év végrehajtandót kapott a cocpoltozásáért. Az egyiküket egy cigány királycsávó vamzerolta be, hogy a maga bőrét menthesse. Amikor ezzel a komámmal szót váltottunk az esetről, kifakadt: „Ha fogok egy ásót, agyonütöm [a királycsávót] erősfelindulásra megúszom két-és-fél évvel. Így meg négy-és felet kaptam...” Persze paraszt vagyok én, mitse értek. Ugyanis a királycsávó egy nagycsalád feje. A komám megkapja az erősfelindulásra a két-és-fél évet. Ám a családja odaki' marad. És a királycsávó nagy családja szépen s egyenkint elintézi őket. Úgyhogy az én komám leülte a börtönbüntetését. Miközben a királycsávó szabadon, az még semmi, de kedvenc hobbitevékenységeinek, kurvafuttatás, szegtényebb cigánycsaládok kamatolása, vállalkozók kamatolásba zsarolásával becsicskáztatása, autó"hitel"-ügyletek stb-stb. (Az "autóhitel" azt jelenti, hogy a bezsarolt vállalkozó hitelre autót vesz, a sajuátnevére, és azt a királycsávó csicskái, sógorai, barátai, testvérei használják, vagy a jobban dolgozó lányok jutalomból azokkal autóznak, persze semmit nem fizetve, pl 120-szal belterületen, ótópályakamerának beintve.)

Gyűjteményem gyémántass kösentyűje egy másik királycsávó:Ismert médiacigány gyermeke segítségével az ország egyik legmenőbb ügyvédjét [irodáját] fogadta meg, aki az öreget elmebeteggé nyilváníttatta [Jus Tasnády] és megúszta [mérték a szerkesztőségben] felfüggesztettel. Az a szép ebben a példában, hogy arra mutat rá, a pénz nem minden. A neves ügyvédet ugyanis nem csupán megfizette az aggódó médiacigány édesapja megmentéséért, de az ügyvédet a fennkölt értelmiségijeinket igen jellemző ethnoromanticizmus is vezérelte, magyarul főleg az ismert médiacigány két szép szeme, annak ragyogása, és vitánfelüli művészi képességei motiválják.

Az én cigány komámnak is vót annyi esze, hogy mélyen a buxtárcájába nyúlott ügyvédi díjért. A négy-és-fél évet olyan ügyvéd „harcóllotta” ki neki az egyébként várható négy-és fél év helyett, aki tárgyalásonkét hét, azaz hetesszázezer Ft-ot tett el.

Tehát ajjassrágalom is, hogy filemileországban az akárhováütök, nekemfütyölizmus csupáncsak pénz kérdése. Kérem szépen, szívemberek is vannak ebben az országban. A szívember a börtönszlengben azt jelenti, jótékonykodó. Teháthogy a királycsávó is borotválkozik, sőt a feje tetejét is. Nemmintha lelkiismerete lenne, de néha szeret elgyönyörködni magában, hogy ő a kúttúrát támogassa-ja, vagy az elesetteket karójja föl (pl elnézi a placc-án a 12-13 éves cigánylyányok partizánkodásait: majd, ha 14-et betöltik, tehát azt a két évet már el lehet summantani a 16-hoz, „alkalmazza” őket, addig hagy gyakorójjanak, szívember ő) .

Hiszen legfőbbkirálycsávónk is mely szívember. Hol elkóborolt leánygyermeket karol föl s vezet a maga otthonában, saját (egyébként dossziécégébe veszteségként bekönyvelhető) ételével táplálja, saját (egyébként dossziécégébe veszteségként bekönyvelhető) költségén telefonálja föl a hatóságokat és azok pedig, mivel ezért kapják a taschengeldet, feltelefonálják a médiákat. Hol pedig ájulástól alélt szóvivőjét kapja izmos karjaiba, akinek még van annyi lélekereje, hogy az ő irányába pontosan forogjon el a maga tengelye körül s négy hosszú lépést is megtegyen s óvatossan essen, szemüvegét le ne verje a legfőbb királycsávónknak. Majd a Mónika/Joshi Barat sóba illően hosszú öt másodperc elteltével ugranak a biztonságiemberek, amikor már nem takarnak a képbe, biztosítani királycsávónk visszavonulását. Kehes, kócos, elbengásodott, pókec lovat még hely hiányában nem, de kiskutyust is karolt már föl a mi szívemberünk.Sőt, szívemberünk már rívott is a kameráknak.

No, de hagyjuk a napipolitikaicélzatú gonoszkodást, piszkáljunk csak oda mégy filemileország jogrendszerének az alapjaihoz! Minthogy a törvényhozásnak nincsen ideje a törvénykezésre a napipolitikai csatározásokban, egy nagyrakás törvényünk hiányos, összetákolt vázlatos. Leginkább azzal van baj, hogy a rendelkezési szakasz meg a végrehajtási nem találkozik.

Pl kitalál Patrióta Gazdaságunk & ReRefómmjaink Üdve egy fajin újítást, amiben az Állam segíti a rászorultakat –a rendelkezési szakaszban viszont forrás biztosítása nélkül a Bűnös & Fölösleges Önkormányzatokra hagyja a finanszírozást. Olyan előfordulhat, hogy pl A Nép Vezető Ereje Párt önkormányzatai telefonon értesülnek, hogy karira a Legkedvesebb Vezető jézije tojt nekik egy hárommilliárdos keretet, amiből –azért majd, ha kijön a rendelet a közlönyben is, valami papírt is küldjenek föl- ki lehet igényelni pénzeket. Demokráciában egy ilyen ügylet feltáratlanul nem maradna, hiszen ott a tényfeltáró káefték és részvénytársaságok a piacról élnek. Ellenben filemileországban feltárandó tények hiányában a tényfeltáró káefték és részvénytársaságok face és brand fényesítéssel, politmarketingel és lekomm'al vannak elfoglalva.

És 2009. január hetedikén mi volt az az országosan legeslegeslegnagyobb gond? Amivel az országos médiának a Szívember Jézije tojása helyett foglalkoznia kellett? Hát az, hogy az a gaz-szabotőr mocskos fideszes köztársaságielnök a kereszténykurzus javára vissza leszabályozta a távolságtartási törvényt. Ami egyébként felháborító –ha az ember lusta, mint én voltam Mindszenty 1956. november 3-iki rádióbeszédével és csak a minap olvastam el, mit is ugatott a vén majom, és pirulva düböröghettem rá, hogy harmincöt évig rosszul tudtam, csak a kádári interpretációját ismertem a beszédnek.

A "mocskos fideszes Sólyom"-nak az volt a baja a távolságtartásitörvénnyel, hogy filemileország jogrendszerébe importálva egy precedensjogú ország megoldását az ügyben (ti,. hogy az aljas garázda részeg családerőszakoló férfiakat az ártatlan nőnek távol lehessen tartani az addig közösen lakott ingatlantól) hézagosnak tartotta, a kopirozás hiányokkal történt. Nem eltörölte a gazajjjas KE a távolságtartásitörvényt, nem a kereszténykurzusnak nyalt be, csupán szokásához híven a slendrián, dibdáb, elnagyolt, lógós, sallangos, innen-onnan lipettlopott, kidolgozatlan jog fércelvényt a további kimunkálásra visszadta.

Filemileországban, ahol 3000 Ft-ért azt állapítja meg az orvosi látlelet, ami a megrendelő igénye.

Ahol az asszony, akit rendszersen ver az alkoholizmusában elállatiasodott, sőt,fordítva, az állati ösztöneit is felülíró módon humanoiddá züllött ura, az utcára nem tudja kékreződre rúgdalt lábát kitenni. Viszont egyébként meg a bíróságigyakorlat házaspárok közötti peresügyekben 90%-ban a nőt támogatja, mert az van elesve. Legalábbis pl papírt mutat arról, hogy a férje megverte. Nem minden férj olyan balfasz, hogy nyolcnaponbelül gyógyuló ütlegekben tör ki az észbontó veszekedések csúcspontjain, vannak mégbalfaszabbak, a kik félőrülten autóikhoz rontanak ki s beleszáguldanak a nagyvilágba, amíg fel nem kenődnek valahová vagy ki nem ütik egy teherautó első futóművét vagy a határba rohannak és felakasztják magukat vagy egyéb, éspedig, mindegy, csupa olyat csinálnak, amitől még nem lesznek kékre festett furnér sziluett egy családonbelüli erőszak elleni tüntetésen.

Teszemazt, mindkét szülő alkoholista, az egyik nyilvános, tehát szociális ivó, tehát addiktológiailag egy viszonylag konszolidálható kategória. Míg a nő filemileország egyébként szemforgató, képmutató közfelfogása miatt otthon kénytelenkedik hóttkokira innia magát –itt utalnék az addiktológiai és pszichológiai szakirodalomra a négyfalközti magányosivás speciális lélekpusztító hatásairól… Tehát ha a nő is alkoholista, meg a férfi is, akkor válás esetén a nőnek ítélik a gyerekeket.

A precedensjogban gyakorlatilag vizsgált esetek egyedei bírói és esküdtszéki döntéseiből szövődik a joggyakorlat. Ellenben filemileországban mindentbele alapon. Ha akarom precedens, ha nem akarom, akkor az eredeti, nemprecedensalapokra hivatkozom.

A múlt századfordulón egy kis-középolgári vagy paraszt vagy dzsentrifiúnak jogot végezni nagyjából a mai érettségi számába ment. A XX. század elejének polgáriasulásában az európai gyakorlathoz hasonlóan minden zsírgazdagparaszt legalább egy gyermekét jogot tanulni küldte. Minden nagyobb gazdálkodó vagy iparkodó-kereskedő családban volt jogvégzett.

Sokan aggódnak fölösen képzett jurátusaink sorsán. Semmi baj gyerekek, nem muszáj mindenkinek advocatio-ból megélnie, de sose lehessen tudni: filemileországban akármikor elkéhet egy jogvégzett a háznál. És onnan már csak zsírozás kérdése, zsírtbele: minél többet nyomsz, annál igazabbad lesz.

most pedig tust: zappato!

A bejegyzés trackback címe:

https://dudenbuch.blog.hu/api/trackback/id/tr59957786

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: A Mortimer saga 2010.04.01. 08:22:04

http://epa.oszk.hu/00800/00804/00380/56244.html Tizenhat hónap börtönbüntetésre ítélték (három évi tárgyalgatás után) Patai Józsefet, egy fickót (Mortimer egykori áldozatát), aki részt vett egy lincselésben. Ez 2010-ben történik, tehát évekkel Olaszlis...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

bs395 · http://killtheradical.blog.hu 2009.02.24. 16:15:08

"Hegedűs Imre, a Bicskei MG Zrt. igazgatója három éve elégelte meg, hogy semmibe veszik munkáját, és nem is díjazzák úgy, hogy abból tisztességesen megéljen. Lépett egy elég nagyot és más irányba, mint ahogyan azt addig tette: kihagyva a forgalmazókat, a kereskedőket, saját maguk értékesítik a tejet, amely az etyeki gazdaság 875 tehenétől származik.

Hegedűs Imre lapunknak elmondta, hogy hamarosan már 14 átalakított, egyenként 800 literes tartállyal felszerelt autóból kínálják a tejet, az országban több helyen, általában a piacok és az áruházak közelében, literenként 180 forintért. Ez mindenkinek kifizetődő, ugyanis a termelői ár közel 65 forint, ennyit kapnának, ha leadnák a tejet, holott az önköltségi ár 85 forint. A vásárlók is jól járnak, ugyanis friss, minőségi, hazai nedűt vásárolhatnak, kedvező áron - véli az igazgató. Jelenleg naponta négyezer liter tejet értékesítenek ilyen módszerrel."

magyar-magyar szótár 2009.02.24. 16:58:51

Nem akarom lelőni előre a kedves Tokfalvinak már a fagyasztóból kivett ússsesikerűlsemmi c. cikkelyt, de ám Derecskén van egy dány tépussú [holland típusú a szerk megj.]szövetkezet, neve Új típusú szövetkezet -s tejet termel& értékesít. A büdös alföldimentalitású zsírparaszttya, ahelyett, hogy aszondaná, hogy úússesikerül semmi, oszt beíratkozna valami jó kis OKJ-s átképzésre, pl színesfémfelismerőnek, tejtermelő szövetekezetet gründol a zajjassa! A hajdú rablófosztogató fattya-ja! Nemhejába, Debreceny felűl horgyaja szeíl oda ja szalonnaszagot, oszt azon nyő a derecskeieknek ennyire korszerűtlen gondolattya, ahelyett, hogy ők is megvennék szépen a Mleko tejet a lidliben. Oszt még lázad a bunkaja, hogy 50Ft-ba veszik tőle 90napos fizetési határidőr a tejet. A vérengzeő rablófosztogató mindentingyenakaró hajdúfattyja-ja! Nem csudálkoznék, ha kiderülne, hogy Sólyom László valamelyik felmenője vagy hajdú volt, vagy cseléd vagy alföldimentalitású vagy felszorzásos kulák.

bs395 · http://killtheradical.blog.hu 2009.02.24. 18:06:53

én a hegedűst mint pozitív, nem-csak-sírok-hogy-segítsenmegmárvalaki példának szántam, hogy én, mint bolonpestiember, aki gyermekkorának nyarait tápkockázással, piacozással, üvegházazban meg gyümölcsfán tölöttem (egy ültő helyedben ne egyél meg egy szatyornyi sárgbarackot ala natur, közvetlen az ágról, vagy ha igen, legalább mászz le előtte, különben ugranod kell majd), ilyenekről szoktam papolni. a nagy kereszténykurzusból kimarad a mélymagyar segíts magadon, azt az isten is megsegít rész - marad az, hogy segítsen az állam, akár megérdemlem, akár nem 8mert elhazudtam azt is, ami soha nem is volt az enyém).

még a magosz "szociális" boltjaira leszek kiváncsi.

magyar-magyar szótár 2009.02.25. 03:16:19

bs395 -Ez az egyik legmédiagecibb mese, hogy űűű a poroszt osz várja a direkt, hogy a zállam ganajazzon ki hályette.

Több sávban sikerült az új politikaikommunikációs technikának bemosnia a valóság helyébe a kommunikációscélt -ez az egyik . Éppen ez a derecskei tejszövetkezet, de még sorolhatnám, az ellenpélda.
Az ússesikerülsemi kategóriájában, ha most lehordanám a padlásról és elkezdeném a legszebb pésszinyista cikkeket szellemiéletünk nagyjaitól beszkennelni Budapest-Világkiállítás, basszaja-Barsinépatakijeteeka gúnnyája atta-rattta-ratattatata témában.
Az Budapesten van, hogy ül a pógár és várja, hogy az önkormányzat majd megódgya-ja. Itt vagy megoldja a büdös paraszt, vagy basszhassaja. Járda, út, telefony, gáz, jaskola.
Gondolj csak -ha már ugye neked is vannak gyermekkori emlékeid- a tavaly-tavalyelőtti fóliaváz-ház cirkuszra: Majdnem sikerült végleg a holland gumikutyaízű műparadicsomtermesztés javára eldönteni a 30évesháborút. (ti. már a 80-as években repülőgépen szállított holland, természetazonos hatású [kavicságyon, tápoldat-áramoltatással] szegfűvel odahatni pl a magyar szegfű-termesztőkre, de igazán csak a 90-es években roatt meg a büdösparaszttya-jaz.)

Furcsa nekem, hogy még a blogoszfére legtökéletesebben szocializálódott lakói sem ismerik föl a tudatmódosítás új technikájának a lényegét, ami hasonlít a drogterjesztéséhez. Néhány nagyobb góc, és sok-sok kisdíler, akik lényegében ugyanazt nyomatják a Tsabeeeka-féle politikaibuta jógyerek - kategóriától a Sasika61 strébernyalinger álnav Apu-kategóriáig.
A zsírtraktorosgazda urbanlegendre gondolok pl. Kb , mint Mari nyénnye, aki ugye látja az 1978-as, jó karban lévő (tzaxi volt 10 évig) 123-as Mercit, ezüstmetál, meg minden, a csillagembléma még az, amit felismer, Jocó gyárek a szomszédba ilyet vesz:
"Wuu, roaggyonmeg mercedesskocsija van oáhh!" - kb ez a szint a zsírtraktorosgazda urbanlegendje. Csak szebb szavakkal.
Persze kis ország ez, és mint többször említettem, már, ha Bp-n megmozdulna minden, ami a büdösparaszt nagymami- meg nagyapi összekapált ezerhódkukoricái, szőlőfeődgyei, ajjazott istállóbúl kitalyigázott trágyahegyei stb-sstb-ken nyőtt, lett hízott takarékbetétkönyvek -és mondjuk még a csitt-csatt agrárolló nyesegetéseit is visszaveszem, leszaladok az időbusszal és pirostárcsát mutatok az összes feketevonat-nak... (Eccerűen kifejezve: Ki a faszom is gründolta az a sos-sok kis az Alefődön vasútikonzorciumot, amikből aztán szárnyvonalanként a Nagy M.kir Á.V. összeált? A tulajdonképpeni bontakozó szövetkezetimozgalmat ki a rák verte széjjel 1945-48 között, hogy a sajáttépussú álszövetkezeteit preferájjja??)

Lehet gúnyolódni a szociálisbolthálózaton, igazad van: mér nem fekszik le a roattya osz aszongyaja: "úússesikerű..."
Namost, mielőtt még a kész-készletből a kivehetős kis "sértődöttség"-et említenéd: Én ugyan sértődött nem vagyok, semmi sértettség nem munkál bennem. Egyszerűen csak einnen látom a dolgokat. Pl ilyesmit, hogy vércuccjialista [maszopos] érzelmű mezgazerévezetés híjjott el magoszos csáót ertéelnöknek.
Nekem semmi bajom ezzel, amit nagyszerű elméletiszakembereink összegugliztak meg brainstormingoltak arról, hogy a skálán a potmétereket a szerkezetváltásban az agráriom felől az ipari felé kell tolni.
De tán nem könyékkel [Tibusz mixing Tátrai sound], hanem: ésszel.

magyar-magyar szótár 2009.02.25. 03:27:57

@bs395: Ja, és hogy egy neked kellemes örömhírt is mondjak: A meccs már eldőlt a nyugat-európai befektetési konzorciumok javára. Az 'álság mlég fokozni fogja ezt, mert a földingatlan a legstabilabb befektetés. Azt nem tudom, hogy majd a szerkezetváltás brainstormingolóinak mi lesz az ötlete arra, hogy ezek a konzorciumok az it megtermelt nyersanyagot kiviszik majd magasfeldolgozottságban behozzák..
Azt hiszem az urbanlegend tájékozatlan ostobaságát abban lehet fölmérni leginkáb, hogy még azt az összeüggést sem látják be, ami az állattenyésztés és növénytermesztés összefüggésében van

olcsó a gabona -bőrében eladni
és : Ha nincsen állatállomány, nincsen mivel trágyázni. Ja, bocs, hogy nincsenek biológiaiismeretek ahhoz, hogy a Nagy Kommunikátor felfogja a különbséget a műátrágya és a szervestrágya között? ...ja, bocs...

És a MAGOSZ-szal mi is a baj? Nem mosnak WC után kezet? Vagy böfögnek kaja után? Vagy büdös a lábuk? Hagy vetítsem már át ezt a demagógiát arról, hogy űűl a büdösparaszt oszt várja jaz államidotációt arra:
Hogy is van az akkó éltássak, hogy a közlekedésfejlesztésre igért ónióskeret (a keret!!, nem az, amit majd el is nyerünk, hanem a keret) a 4-es metróra megyen, az adddig annyi, mint a most már várható költségvetés fele. És a másik 500milliárd Ft miből is lesz? Ha magoszozunk (és a magosz kurvannyikkal az a baj, hogy demagógok ugyi) akkor egy Sehonnan (Kelenföldi pu) Seháová mert végülis a Kletei pu-ig nem ér el) vezető metró-ra kamón a manyi?

bs395 · http://killtheradical.blog.hu 2009.02.25. 03:29:46

@magyar-magyar szótár:
ember, én a szociális bolthálózattól nem azt várom, hogy bedől, és az dejó lesz, hanem hogy tényleg értelmes dolog lesz, ahol a kistermelő eliminálja a magyar távolsági léptékkel legtöbbször teljesen és tökéletes fölösleges middlemant, meg azt, hogy a közúthálózatért tonnakilóméterben kelljen végre fizetni!

a tavalyelőtti fóliaház-cirkuszról nem tudok, viszont látok sok kis- és őstermelőt, aki tényleg úgy fogott bele a nagy államihitelezésbe, hogy esélye se lett volna kitermelni - nefélj, nem a bicskei mgtszből jöttek elém utat zárni. persze a kedvezményes hitelkihelyezésért meg túlteljesített projektmutatókért biztos kapott valaki zsíros jutalékot, mert szépen sikerült papíron lehívni az eu keretet, még vissza is osztottak biztos nem keveset, mint most a pályázatírró és bíráló (sokszor ez egy és ugyanaz) közreműködők, akik hatóságként pózolnak, és pár ezer milliárd egyelőre nem jön, majd a választás előtt.

én ténylegesen a tényleg létező sírás részét nem értem: van rokon, aki közölte, hogy minek neki traktor, hárman-négyen már évek óta jól össze tudnak dolgozni, az egyiknek ilyen gépe van, a másiknak meg olyan, és nem akarják direkt megdögleszteni a másik tehenét, mert rájöttek, hogy akkor következő évben megdöglik az övék is, de olyan (majdnem) rokon is van, aki megvette a kombájnt is, egyedül nem tudta eltartani, másnak meg nem sikerült bérbeadni (szarrá akarta szopatni a kölcsönkérőt).
namost az első nem volt kint az úton a maga gépével, de találd ki, ki lengette leghangosabban a zászlót...

bs395 · http://killtheradical.blog.hu 2009.02.25. 03:31:00

majd a választás előtt = majd csak a választások előtt.

bs395 · http://killtheradical.blog.hu 2009.02.25. 03:35:58

@magyar-magyar szótár:
bazzeg, te tényleg azt hiszed, hogy én a mezőgazdaságot megrohasztani akarom lábon, hogy odébb se kelljen majd vinnem :-(
én azt akarom, hogy - csúnya szóval - versenyképes legyen. ez meg, mint a példa mutatja, az állammal nem megyen, tehát meg kell őtet kerülni, ki kell hagyni, ahogy a kisalföldi almatermesztő, a bicskei tejtermelők, vagy a zalai zöldségesek teszik. meglesz a saját pénzük, azt onnantól vehetnek maguknak ők is párttitkárt, de amíg ez a függés fordított, addig meg van baszva az egész.
ezért pofázom, hogy nehogy az államtól várjon, mert az állam egyetlenegy dolgot tud: függésbe taszít, és onnantól heló van.

magyar-magyar szótár 2009.02.25. 04:53:05

Igen, ez szokott a duma lenni, bokánrúgja, aztán aszongyaja ájjá má talpra, legyél már önszervező -de a MAGOSZ-nak bnüdösszírós tapló torgyánkurvannyát bassza meg!
Na. Beszéljünk komolyan. Furcsa paradox' helyzet ez. Nyilván a Tokfalvi által is fakardélre hányt alföldi meg cselédmentalitás, az uborkafárakapaszkodott pestista gereblyérelépős falukutatás aszongya jazt meg követeli régen, amit még jókorán kineveltek a büdösbunkajából.
Ugyanis a termelőszövetkezet szervezés alapja a cselédmentalitás: Nekem gyűjjön ide egy főnök, hogy mondgya meg mit csináljunk -addig: rágyútás!

Nincsen is semmi baj, ahol az Alföldön "jótéeszek" voltak, ott6 visszaállt mára a nagybirtokrendszer. A sakkozásban két osztrák konzorcium között vergődik egy volt -állami-gazdaságból a főnökök által kigründolt mezgaz Rt.
Te csak azt mondod, gondókozzon már éjrópéér korszerű módon a büdösparasztja.
A MOL meg (ami elvileg "magáncég") álami segédlettel vágta el a torkát az egyik biodízelüzemmel makacsul kisérletező mezgazertét.

Ha a Központi Kommunikációnak tényleg ilyen jópofa céljai lennének, mint hogy önszerveződjön már a Büdös Parasztja, akkor pl a derecskei tejszövetkezet nem az ismeretlenségben lapulna.
Hidd el bs395, nekem is tele van a faszom ezzel a cselédmentalitással, ami itt van, a falumban a halottaságyáról felvették az öreget, kétoldalt fogták, úgy emelték az osztrák strómanjánál hogy a papírokat írja alá. Most meg a kurvannyát szidja mind ... a strómannak! Az osztrák, az fajungyerek, a kezét csókolgatják, mert munkát ad 28 embernek . A helyi vállakozó, aki, volt, hogy 30 embernek is munkát adott, nemolyan fajin, roaggyon meg.

Ez az urbanlegend, hogy ti a zsírmagosztraktoros kurvannyaparaszt államitámogatásból akar megélni, meg az időhjárást szidni, azt tuggya! -ez nem más, mint az uborkafán nyőtt budapesti paraszt ősi parasztirígsége. Ilyen paradox-ok rohasztják a helyzetet.

A nyugati ezt nem érti: Azt látja, hogy itt 3 év alatt bio-minősíthetővé válik az intenzív vegyuimérgezéses művelés alól kivont talaj. Hogy itt még sok 30-40 éves is ért a lóápoláshoz, tehéngondozáshoz. Nosza, hát mennyire közel is lenen.. a.. Közel: ez olyan.. kozmikusközelség: hogy a patkó két vége között átjárás nincsen: végig kell csinálni a hülyeséget a felszámoláson tól, a visszasíráson és a mérhagytukhogyígyelegyen által.
Azt nem érni föl ésszel, hogy a magyar tejmarhatartás nem elsősorban a tejről szól, hanem arról, hogy az a kibaszott mayar marha magyar feődre teríthetőjet szarik... Szemforgató aljas módon papolni a piaci szabadverseny hátugye ilyen-ről.

Jach -és MOST meg patrióta gazdaság, meg legyen a 80% magyar áru a - a miből is?

Na, de mit aszondott meg Népünk Nagy Lekommunikáétora: Aki nemzetisorskérdésekkel foglalkozik, az köcsöggéválik.
Ez is nagy baj, hogy a sok okos néptanító-e 19 év alatt ezt a sok kurvanagy okosságot összehordta, csak annak a gennykatyvasznak nincsen gazdája, ami ezeken az okosághegyeken nyőtt.

bs395 · http://killtheradical.blog.hu 2009.02.25. 13:07:55

nem látom, hogy ez másként is menne, mint az állambácsit megkerülve. a példáimat nem a tévéből, vagy az internetről szereztem, hanem a saját kis életemből.
az alföldimentalitásúaknak egy dolgot kéne kéne megmutatni, hogy a pokol vámszedői nem a multik, hanem színmagyar politikaivállalkozók. utána azt csinánlak, amit akarnak, de pénzt nem adnék, most az ő tehene dögöljön meg.
az meg fura lenne, hogy a tehén a trágyából kitermeli az eltartását, oda azért tej meg hús is kell.

magyar-magyar szótár 2009.02.26. 05:58:57

A tehén trágyával termeli meg eltartását. Konkréte a trágyamarhatartás a legújabb line, már foglalkoztam ezzel a témával, linket is adtam.
-az állatartáshoz kapcsolnak bizonyos földszerzuési lehetőségeket
-a trágyamarhákat speciálisan almozzák és táplálják. Magyarországon bepótlás nélkül a talajban még élnek celluózbontó baktériumok, tehát itt a szalma vagy kukoricaszár (gyökér) is humuszálódik egy év alatt!!
Nem adok meg linket bs395 (már adtam más posztban) Fordulj a Mindenhatooooo-hoz Kunhalom-Agrária keresőszóval (ez egy 100%-os osztrák konzorcium) és ott tanulmányozhatod a trágyamarhatartás érdekeségeit. Persze tej, és hogyne, hú is, hiszen szemben a korszerű ny-eu marhatartással, nálunk még egyelőre attól lesz a tehénnek teje, hogy időnként borjadzik.

magyar-magyar szótár 2009.02.26. 06:06:59

A derecskei Újtípusú szövetkezet esete a legpompásabb cáfolata az ábrándodnak.
Ez, amit állítasz, szintiszta elméletisekedés, amit a sajtó táplál. Megszólal néhány médiaparaszt a tévében, mint Búzaégető Karsai, meg amikor azok a dinnyedobálós tejkiöntős cirkuszok vannak (a mamlasz, látszik, parasztfukariságában sajnálja a tejdöntést is egy kannából óvatossan locsógat-gatja, öntözgéli a begonyra.. Rendes francúz paraszt tejet, ha dönt, akkor kaminyonszámra, ahogy a csűen kifér..)
Minden nem "termelőszövetkezet" típusú kisérletet igyekeztek csírájában agyoncsapdosni. Karsai vagy a dinnyedobálás fosonyparkolóban picsafüst pl a Mórakert Szövetkezet példájához. Természetesen nem a Mórakert Szövetkezet szerepel a médiában, hanem ez a nyomorult szociálisbolt ötlet, amin te is nevetgélsz.
TÉSZ alig maradt talpon. Agrárértelmiségi szomszédom (jelenleg éjjeliőr..) szerett volna TÉSZ-t, de hát.. az aguitációjára egyből mindenkinek a termelőszövetkezetek, az itteni 242 fős irodai látszámot eltartó jutott az eszükbe, a Mórakert: "Mijafaszom a? " Persze: mert a tévéb nem vót benne.
Ez a bulvármédiának elhazudott bérnyalmédia hálája a politikának... Nyilván nagyobb bulnyálereje van egy élkanna betonra csurikázott tejnek, mint a Mórakert naponta szerteszáguldozó kamionjainak...

magyar-magyar szótár 2009.02.26. 06:39:40

adaklékok:
istállótrágya aranyáron van. Már nem lehet gúlázni műúthoz közel, be kell vitetni a tábla mellé (itt egy zsírparaszt a kiserdő mögé dugta el: most azonban jól látni a husúngokon által :) ) Lopják a trágyát. Méginkább lopják a szalmát. A legnagyobbal kel báláztatni, de a profi szalmatolvajok önrakodós géppel járnak. A szalma is nagyon drága Főútvonalakon látni: kamionnal hordják, ami nemóccsó fuvar..
Úgyhogy előveszik a sok szalmát adó hosszúszárú gabonafajtákat, ez volt az idei nyár divatja.

bs395 · http://killtheradical.blog.hu 2009.02.26. 11:31:15

mondottam, hogy a példáim a saját életemből vettek, erre te: "Ez, amit állítasz, szintiszta elméletisekedés, amit a sajtó táplál."

mondottam, hogy a szociálisbolton nem nevetgélek, erre te: "hanem ez a nyomorult szociálisbolt ötlet, amin te is nevetgélsz."

jó veled beszélgetni :-(.

cece környéki cigánycsaládokkal ne állj szóba, mert zavar fog támadni az erőben.

magyar-magyar szótár 2009.02.26. 14:00:02

A föld azé, aki jelzálogkölcsönt kap rája.

magyar-magyar szótár 2009.02.26. 15:36:56

@bs395: Ha jól értem, vitánk lényege ez:
Te azt mondod, nem az államtól kéne a parasztoknak várni a megoldást.

Én ezzel szemben azt állítom, hogy a büdös paraszttya leginkább azt szeretné, ha békén hagynák. Még egy pár ilyen támogatás, mint amiket kaptak és elmehetnek a rákba.

Már a török szpáhik közül egynémelyik arra jött rá, a legtöbbet akkor haradzs-olhat, ha semmit nem csinál a beszedegetésen kívül, nem baszogatja a zsírtahót.

Megsértődtél azon, amikor azt állítottam: Médiasugallat ez, a pár médiahülye, mint Karsai Búzaégető, etc cselekményei alapján, hogy a büdösparaszttya a zállamtól várja a segítséget. Nem várja. Azt várja: NE BASZOGASSÁK: hagyják békibe.
Azért lesz paraszt az ember, mert látástú mikulásig az évszakvirágóra járása szerint akar élni úgy, hogy "nem parancsó néki senki" Csak a tehen bőgése.
Majd végigtallózom a nagyszerű állami beavatkozásokat a vagyonnevesítést pl. Fogta a téeszparaszt a vagyonjegyét és besimította a tisztaszobában a lepedő közé. A közlönyt meg nem olvasta el. A média ezerrel nyomta, hogy MOST AZTÁN A BÜDÖS TÉESZPARASZTTYA SZÉJJELSZEDI A TÉESZT. Holott nem.. szépen letelt a 6 hónap, a hülyeparaszt ült a vagyonjegyén, ami automatikusan nem ért semmit a hat hónap letelte után. (A sunyibbja kérte nevesíteni, majd benthagyta a téeszben...)

És itt van a földalapú támogatás: Valamelyik jóakaratú szilajbarom az államvezetésben kitalálta, hogy miután az export meg termékktámogatásokat a gabonafelvásárló [osztrák és angol kézben van a magyar gabona közraktározás!!!] maffia és társaik markolják föl, a termelőnek nem jut, akkor majd a földalapú lesz az alanyi: 2007-ben kiadták 2012-ig egyben (kb kétévit..) annak, aki műveli a földet. tehát pl a bérlőnek: Így a sok osztrák konzorcium, a zsebszerződésesek, stb, fölmarkolták a támogatást és usgyi. A hülye öregnéne meg, mint tulajdonos KÖTELES művelni a földet.. amit persze a bérlő baszik művelni: ő tiszta zsírt vett ki, a többi a "tulaj" dóga, hagy birságolják.
2012-től szabad vásár lesz: bárki zónijós vásárolhat földet Magyarországon. Megugrik a föld ára: Ha a konzorcium mást nem csinál azután, mint a kölcsönt felmarkolja, de törleszteni nem törleszt, akkor is jól jár.

Ezért véli azt az osztrák meg a német paraszt, hogy magyarországon cigányok kezében van a föld, és kótyavetyélik. És még a az ungarzigeuner állam is elnézi ezt! Röhej tárgya Magyarország, már 2005-ben röhögték a hitelből-jólétünket. Itt az idex, a sok tudatdeformátor, egy kicsit megszellőztették ezt az érdekes kis hírt, miszerint a magyarok hitelből élnének jól? aztán muchacha: Lenddületben az ország!

Bocsáss meg bs395 ha bunkó lettem volna: A valós helyzet még annál is durvább, mint amit felvázoltam. És még egyszer: Senki paraszt nem a sültgalambot várja: csak hogy ne baszohgassák Mit műveltek a tejgyűjtő hálózat felszámolásával is? nem az államtól várja a büdös paraszt, hogy vigye el a tejét: Hanem kisteheraitót, ara tartályt vesz és úgy szállítja be a gyűjtőhelyre az 50Ft-os tejet. Kb egy köbméter, ezer liter tejet tud elvinni a kisteherautó: nem az állam vette nekik!
Az nem sültgalamb várása, hogy mondjuk annyit elvárna az álamtól, hogy úgy, mint más úniós ország,. Ausztria, ahol a bolti árú 95% nem import (még az olasz tészta is osztrák..) védje a savóból és keményítőből pancsolt műtejtől a magyar piacot. Ez "államtól várom a megoldást??" (az 50Ft-os, 3,8%-4,2% százalékos nyerstejet persze kiviszik..)
OLyan szituáció ez, mint a kukorica és a szőlőbor viadala. Kukoricából cukorral kb 40-Ft/l lehet erjeszteni műbort. Festéssel, izesítéssel, citromsavval etwas, kb 50Ft.Ugye, milyen galádság, ha ez a műbor "laissez faire" alapon leveri a szőlőből készült 120 Ft-osat?

Majd megmutatom a mai Szerbia, meg a tegnap Titó-Jugoszláviája példáján, ott ugye nem engedhetik meg maguknak a luxust, embargó van -még Coca Cola sincs önellátásra szorulnak. Ott semmilyen hatóság nem baszogatja a parasztot, mindenki termel, a régi, még Tito alatt alapított valódiszövetkezetben.

bs395 · http://killtheradical.blog.hu 2009.02.26. 16:33:09

a vitánk lényege, hogy monologizálsz, és még azt is lemédiahzugságozod, amit a saját két kezemmel csináltam. mint fönt is.

magyar-magyar szótár 2009.02.27. 02:41:00

Természetesen nem médiahazugság: A kép igaz. Csak az nem hírérték, hogy Derecskén tejszövetkezetet csináltak, hanem az hírérték, hogy egy tejgazdaság főnöke rájahívassa-ja médelyákokat arra, amikor remegő kézzel 25 liter felvizezett tejet ... nagy bátortalanul... kilocsol a begonyra. Vagy.. "almát boríjjanak": zsinórban kiraknak nyolc almát a nagykapu vonalában.. aztán nagy lendületel.. de végül óvatosan, hogy ne annyira törjön, egy tizesrekesszel is kiborítanak. Erre ráközelít a kamera.
És így keletkezik a kép a kívülállókban arról, hogy a büdösparaszttya a zálamtú várja a megódást.
Nem kételkedem a szép gyerekori emlékeidben, nekem is vannak, 13 éves koromtól minden nyáriszünetemet TSZ-ben dógoztam (azt az ötöt), csak én megettem egy kila kajszit, oszt rája ittam a liter tejemet és semmi bajom nem lett. Vagyis, ki milyen alkat, én székrekedéses típus vagyok, azaz ilyen morgós féle, aki monologizálós is...

Most akkor kimásolom ide azt a szerinted kétkezes részt (a kajsziszedés marad)
copy: "ilyenekről szoktam papolni. a nagy kereszténykurzusból kimarad a mélymagyar segíts magadon, azt az isten is megsegít rész - marad az, hogy segítsen az állam, akár megérdemlem, akár nem 8mert elhazudtam azt is, ami soha nem is volt az enyém" -Amit itt mondasz, ez médiasugallmány: Nem azt álítom, hogy nincsenek ilyen emberek, hogyne lennének: véééletlenül a tévében mindig ilyenek beszélnek, ugye.

Erről a mentalitásról szól a régi német mondás: Aki sír, attól el kell venni, aki hallgat, anak adni kell. Vagyis, ha ezer emberből elkezd rídogálni, nyavalyogni 37, akkor azt is lehet mondani, hogy nyavalyognak má megin a kurvannyiukat. Mert az hallatszik.

Ha megnézzük forintban, hogy a támogatások milliárdjaihoz kik jutottak:
Pl a gabonaexporttámogatások a nyugati-tulajdonosú felvásárló nepper konzorciumoknak jutottak -és még az Állam ezeknek fizetett közraktározásért... És így tovább. Elhiszem, a paraszt sunyi, én magam is tudok jópár csalógazemberról, akik egy meg kéthektáros bulikat csináltak.
Azonban mérlegre téve: ezer sunyiparaszt nem tudott annyi kamutámogatást felmarkolni, mint 200-300 mezgaz. konzorcium.

Aztán. Egy másik konkrét példa. Mocskosajjas magyar fődesúr küldi a kaminyonokkal a búzáját: nem veszik át. Mocskos óbbányista álattya, rohaggyonmeg. Felhívja a legjobb barátját, (becsületes MSZP-s, a markáns, sokatmegélt férfiarcélben a hazáért való aggodalom) az kerít egy MSZP-s neppert, aki a nevére veszi a szállítmányt. A kaminyonosoknak csak hat órát kellett rohadniuk a fülkében, vitték az új szállítóleveleket a megfelelő szocialista nepper nevére kiállított papírokkal már átvette a [külföldiek tulajdonában álló] felvásárló a búzát.
Szerintem ez a sztori is médiaérdeklődésre tarthatna számot.

bs395 · http://killtheradical.blog.hu 2009.02.27. 19:12:11

elmondtad megint ugyanazt, más szavakkal, közben meg nem figyelsz.
a zöldségesem nincs benne a hírekben, a disznótenyésztőm sincs, a méhészem se, a malomiparosom se, a kisalföldi almások meg a bicskei tejesek is kb. 5-5 sort kaptak. és ezek már felnőtt életemből vett példák.
vagdalkozol mindenkivel, aki szembejön, akkor is, ha csak köszönni közeleg.

magyar-magyar szótár 2009.02.28. 08:27:00

@bs395: Jól van, hát türheő vótam, elismerem. Néha nekigyümök, oszt hasraesek a saját lábamban. Persz Gyagilev a példaképem, de maxx bodicsekkó'ni tudok.

Ezerszo 2009.02.28. 17:28:32

Akkor válaszd inkább Nyizsinszkijt, vagy Nizsinszkijt. (Nem tudom, melyik kiejtés, az autentikus.)

hátha akkor, nemcsak a bodicsek sikerül :)

magyar-magyar szótár 2009.02.28. 18:22:34

Nizsinszkijt az Osztankino-n túli területeken mondanak, amúgy az i lágyítana :)

intizar 2009.12.04. 14:00:30

Könyörgök már, szép dolog a régiöss böszéd, de NE használja a régies múltidőt jelen értelemben. Ha a vezérek lakoznak (jelen), akkor a cselédek sem sátorozÁnak (múlt idő), hanem sátoroznak (jelen).

intizar 2009.12.04. 14:02:11

És ne írja azt, hogy Osztankino-n, az magyarul úgy van, hogy Osztankinón. FIGYELJEN oda arra kurva helyesírásra és nyelvhelyességre, ha már duplamagyar szótár címszó alatt működik.
AZT A RIBALDÓJÁT, BOSSZÚS VAGYOK!!!

intizar 2009.12.04. 14:07:13

És a "Tripartiumot" TripartiTumnak hívják.
KUTYATEREMTETTE!!

ineralisi · http://degzfigyelo.blog.hu 2010.03.31. 22:47:51

Kedves intizar! Ön kiemel ha jól számolom, három, vagy négy helyesírási hibát (megszámoltam +int: három volt). Meggyőződésem, h ennél legalább egy nagyságrenddel több van e blogon minden egyes közzétett szövegben. Gondolom, az izgalmasabbakat emelte ki Ön ezek közül. Ugyanakkor 10telettel felhívnám a figyelmét arra, h mivel ennyi hiba van a szövegben, elütés, meg mindenféle egyéb is, ez talán elég világosan közvetíti, hogy gyors vázlatokról van szó. Az én kicsi fejecskémben ez azt a képet ébreszti, h ha (és úgy sem lesz ha) véletlenül ez a szöveg nyomtatásba kerülne, akkor szépen elébe penderítenének egy diáklyányt, aki az MS Word, de sokkal inkább az OpenOffice alkalmazás segítségével kiszedegetné belőle a durvább hibákat, és kigyűjtené az érdekesebbeket, amik nem feltétlenül elírások, hanem esetleg szándékolt formák és alakzatok. Ezek felett aztán hajnalig tartó, késhegyig menő ordítozásokat lehet tartani. Én legalábbis így képzelem. További ordítozásokat lehet eszközölni az egyes képek, és árnyalatok szükségessége fölött is. Asszem, olvastam is valahol, h az ősidőkben, amikor a parlamenti üléseket magos diófák tetején tartották a kósza dinoszauruszok és kutyafejű emberek okán, akkoriban ezt így csinálták.
Kedves intizar, én a Grétsy Lászlótól még egyetlen egy elbeszélést nem olvastam életemben. Annál többet viszont Jack Londontól, aki egy árva kukkot nem beszélt magyarul. És soha, de soha nem kérném számon egy vázlaton a részletek kidolgozottságát.
Kedves intizar, nekem úgy tűnik, Ön felületes volt ítéletében.. :D

magyar-magyar szótár 2010.04.01. 02:55:48

@intizar: Tökéletesen igaza van. Ha nő lennék, most Pázmány Péterre (kiben Shakespeare-ünk veszett el, nemlatinszövegből fonetikátírtban tényleg nem kell kötőjel VISZONT a szóvégi o rövid az oroszban...) aki egy szövegen belül is inkább a vegyeshangrendűség szerint metszet és nem volt következetes, vesztibulare elhallván a zárt ű-jeit néha í-vel jelölte.

Azért találták föl a szerkesztőt, most látom a Holmi-ban, lesz új és jó Reblais-nk, és Bonár Róbert szemezte ki a szövegből a gondolom igen kevés hibát, idegenszem többet kipécéz. Ezért nem tépek be, ha iderontanak és meghibáznak.. De gondoljon bele Kedvesem, hogy úgy nagyátlagban a netokratív (és "jóhelyesíró) jógyerekség egy apró figyelemfelhívó kommentet is moderálni szokott azzal, hogy "sértő" és "személyeskedő".
Köszönöm, hogy legyőzvén ennmagát mégis visszalátogatott. (A függönyt nem kell visszaakasztani :)) )

magyar-magyar szótár 2010.04.01. 02:57:09

tessék, Bognár Róbert nevében a r-t nem CSÉPELTEM erősen ... pedig zeng a ház a billentyűcsattogástól (minthogy Erikával kezdtem... )